Vedtægter

Hvem er vi | Takster/priser | Bestyrelsen | Driftsinfo

Læs foreningens vedtægter

§1. NAVN:

Foreningens navn er HEDENSNET
(binavn: Grindsted Fællesantenne)

 

 

§2. HJEMSTED OG VIRKEOMRÅDE:

Foreningens hjemsted er Billund Kommune. Foreningens virkeområde er Grindsted og omegnsbyer.

 

 

§3. Formål:

 1. Foreningen er almennyttig og har som sit formål at eje og drive samt sørge for løbende udbygning og forbedring af fællesantenneanlægget og bredbåndsnettet i lokalområdet, med henblik på over for medlemmerne på ikke-kommercielle vilkår at:

a. modtage og videredistribuere et bredt udbud af danske og udenlandske programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning

b. Sikre medlemmerne adgang til Internet og IP-telefoni
c. Supplere med mulige serviceydelser i tilknytning hertil
d. Indhente tilbud fra flere leverandører for at sikre det/de billigste og bedste produkter

Foreningens formål kan fremmes ved:

 1. at foreningen tidsbegrænset overdrager transmissionskapacitet i anlægget til tredjemand
 2. at foreningen tilslutter sig og/eller ejer andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser – på ikke kommercielle vilkår.

Signalforsyning:
Signalforsyning sker i programpakker med evt. tilvalgsmuligheder. Programpakkernes antal, størrelse, sammensætning m.m. fastsættes af bestyrelsen i samarbejde med programleverandørerne. Bestyrelsen fastsætter priser, opkrævningsform og betalingsfrister m.m. for hver programpakke, der udbydes.

Bestyrelsen fastsætter regler for hvorledes og hvornår der kan skiftes mellem programpakkerne. Der kan opkræves depositum/forudbetaling til dækning af omkostningerne ved skift af programpakker.

 

 

§4. MEDLEMSKAB:

Som medlem kan optages enhver, som er ejer eller lejer af en bolig i foreningens virkeområde og hører under foreningens naturlige forsyningsområde.

Bestyrelsen kan fastsætte tilslutningsafgiften for ejendomme med flere boliger og for nye boligområder.

Overdragelse af medlemskab til nye ejere kan finde sted, når det meddeles foreningen og det nye medlem har accepteret overtagelsen af medlemsforpligtelserne.

UDMELDELSE OG EJERSKIFTE:
Udmeldelse kan ske med 1 måneders varsel til udgangen af en måned. Ved afbrydelse betales den gældende afgift, fastsat af bestyrelsen.
Ved evt. gentilslutning betales den til enhver tid gældende afgift for gentilslutning. Vilkår og afgift fastsættes af bestyrelsen.

Såfremt et medlem afhænder en ejendom eller fraflytter en lejlighed, der er tilsluttet det fælles antenneanlæg, er vedkommende forpligtiget til at give foreningen meddelelse herom og betale eventuelle udeståender i den forbindelse.

Afgår et medlem ved døden, indtræder de efterlevende arvinger eller boet i afdødes rettigheder og forpligtelser.

INSTITUTIONER OG LIGNENDE:
Institutioner og lignende, som ifølge deres natur ikke kan være medlemmer, kan dog blive tilsluttet foreningen på de vilkår som foreningens bestyrelse bestemmer.

 

 

§5. FORENINGENS RETTIGHEDER:

Bestyrelsen er berettiget til at træffe alle foranstaltninger til opfyldelse af foreningens formål og fastsætte de nærmere regler herfor.

Bestyrelsen træffer beslutninger om alle programsammensætninger – dog under hensyntagen til gældende love og bekendtgørelser.

Medlemmerne er pligtige til ikke at beskadige eller foretage indgreb i eller ændringer af anlægget. Skader eller mangler skal snarest muligt meddeles foreningen.

Indføring fra skel til stik i huset/ejendommen betales af det enkelte medlem. Udgiften til gravning m.m. fra stander til skel afholdes af medlemmet. Dog yder foreningen et tilskud fastsat af bestyrelsen. Installationen må kun udføres af en af HEDENSNET godkendt installatør/radio-tv-forhandler og med godkendte materialer. Foreningen sørger for, at driften bliver så regelmæssig som muligt, men påtager sig intet ansvar for utilfredsstillende billed- og lydkvalitet, som hidrører fra interferens atmosfæriske forstyrrelser eller fra fejl og mangler ved de tilsluttede modtagere.

Foreningen forbeholder sig ret til (i kortest mulig tid), at afbryde driften af anlægget af hensyn til reparation eller udvidelse af dette. Foreningens medlemmer skal på anmodning fra bestyrelsen give denne eller dennes befuldmægtigede adgang til medlemmets ejendom for kontrol af de til foreningens installationer tilhørende ledninger.

Foreningen har ret til at anbringe fordelerskabe, ved hver parcelhusgrund ved skel og til at foretage fornøden opgravning på medlemmernes grunde uden erstatning eller ved sammenbyggede ejendomme at lade gennemføringer foretage. Reetablering foretages af foreningen.

 

§6. KAPITALGRUNDLAG:

Foreningens kapital fremskaffes fortrinsvis ved tilslutningsafgifter, abonnementsydelser, gebyrer og fee-ydelser samt evt. ved optagelse af lån.

KONTINGENT:
Kontingent fastsættes af bestyrelsen.
Kontingentet dækker udgifter til foreningens drift, administration, vedligeholdelse og udbygning af det tekniske anlæg, opsparing, afdrag på investeringer og forsikringer.

RESTANCE:
Hvis betalingsfristen er overskredet skal restancen indbetales straks efter modtagelse af rykkerskrivelse tillige med et administrationsgebyr, der fastsættes af bestyrelsen. Er betaling ikke foretaget seneste 8 dage fra brevets dato, vil der uden yderligere varsel blive lukket for signalet og bestyrelsen kan overgive tilgodehavendet til inkasso. Signalforbindelsen kan retableres, når kontingent, regning for lukning og åbning samt et administrationsbeløb til foreningen, der fastsættes af bestyrelsen, er betalt.

 

 

§7. REGNSKABSFORHOLD:


Bestyrelsen skal årligt aflægge regnskab, som er revideret af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Overskuddet benyttes efter bestyrelsens bestemmelser, dog kan ingen del af det årlige overskud/formue udbetales til medlemmerne, men skal udelukkende benyttes til anlæggets formål.

Regnskabet skal underskrives af bestyrelsen og revisionen, og skal af bestyrelsen forelægges på den ordinære generalforsamling.

 

 

§8. GENERALFORSAMLING:


Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed i alle anliggender, dog ikke ved programsammensætninger ifølge § 5 stk. 2

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. marts.

Enhver generalforsamling skal af bestyrelsen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i et lokalt uge- eller dagblad.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen.
 3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget
 5. Indkomne forslag
 6. Valg
  a. valg til bestyrelsen
  b. samt valg af 2 suppleanter.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

Kun de på dagsordenen opførte punkter kan behandles og afgøres på generalforsamlingen

Medlemmer, som ønsker forslag behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftlig indgive forslag til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 100 medlemmer begærer dette, vedlagt forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 40 dage efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår regler om indkaldelse, afstemning og stemmeberettigelse, henvises til reglerne gældende for generalforsamlinger.

Forhandlingerne protokolleres.

 

 

§9. AFSTEMNING:

Ethvert medlem, der har betalt fuldt kontingent, har 1 stemme på generalforsamlingen uanset om det enkelte medlem ejer flere ejendomme og således har indbetalt mere end et tilslutningsbidrag.

Såfremt et medlem udlejer en selvstændig boligenhed, som er tilsluttet foreningens signalforsyning, og lejeren af denne boligenhed betaler kontingent direkte eller indirekte til selskabet, opnår en sådan lejer stemmeret på generalforsamlingen.

En stemmeberettiget, kan afgive skriftlig fuldmagt til en anden stemmeberettiget, men ingen deltager i generalforsamlingen kan afgive mere end én stemme foruden sin egen.

Uanset om man deltager på generalforsamlingen som ejer eller lejer jf. ovenfor, er det en forudsætning for afgivelse af stemme, at vedkommende ikke er eller var i restance med kontingent eller andre pligtige ydelser til foreningen 4 uger før tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse. Et i henhold hertil ikke stemmeberettiget medlem, kan ikke i kraft af fuldmagt afgive stemme for et stemmeberettiget medlem, ligesom et ikke stemmeberettiget medlem ikke kan stemme pr. fuldmagt via et stemmeberettiget medlem.

Alle sager på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne kræves dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtagelsen.

 

 

§10. VALG:


Bestyrelsen består af 7 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen, idet 4 medlemmer er på valg i lige år og 3 medlemmer i ulige år.

Der vælges hvert år to suppleanter for en periode på 1 år således, at der altid er 2

suppleanter til bestyrelsen.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden indtræder den først valgte suppleant i dennes sted og funktionsperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

 

§11. TEGNINGSRET:


Bestyrelsen indgår med bindende virkning for foreningen de med driften fornødne aftaler og kontrakter. Bestyrelsen sørger endvidere for tilvejebringelse af de til driften nødvendige tekniske midler, og bestyrelsen er berettiget til at optage lån og etablere driftskreditter i fornødent omfang.
Til at tegne foreningen kræves alle bestyrelsesmedlemmers underskrifter, dog kan bestyrelsen bemyndige formanden til sammen med et andet medlem af bestyrelsen alene at tegne foreningen, for så vidt angår kvitteringer for udlæg.

Ved låneoptagelse, etablering af driftskreditter samt køb og salg af fast ejendom kræves dog altid underskrifter af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen forestår den daglige drift af foreningen, men er dog berettiget til at ansætte personale hertil, ligesom løbende beslutninger vedrørende driften kan træffes af bestyrelsen.

Bestyrelsen er forpligtet til at udfærdige en forretningsorden gældende for bestyrelsen.

Bestyrelsen er berettiget til at give 3. mand adgang til at benytte kabelanlæg m.v. mod betaling under forudsætning af, at dette ikke strider mod foreningens formål.

Bestyrelsen er ligeledes berettiget til at foretage udvidelser af forsyningsområdet og foreningens forretningsområde.

Bestyrelsen er berettiget til at foretage sådanne dispositioner i et samarbejde med 3. mand, når dette skønnes mest hensigtsmæssigt for foreningen.

 

§12. BESTYRELSENS ARBEJDE OG FORMANDENS PLIGTER:


Formanden kan til enhver tid indkalde til bestyrelsesmøde med et varsel på min.  8 dage. Formanden er endvidere forpligtet til at indkalde til sådanne møder, hvis mindst 2 af bestyrelsesmedlemmer forlanger dette.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, der underskrives. Bestyrelsens beslutninger træffes ved

almindeligt stemmeflertal.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Et mindretal er berettiget til at få sin motiverede opfattelse ført til protokols.

 

§13. BESTYRELSENS AFGANG:

Såfremt en af bestyrelsen vedtaget og gennemført sag forkastes af generalforsamlingen, er bestyrelsens medlemmer berettiget til at udtræde af bestyrelsen, uanset om det for de enkelte medlemmers vedkommende sker midt i en funktionsperiode. Såfremt de valgte suppleanter på samme grundlag ikke ønsker at indtræde i bestyrelsen, kan valg af nye bestyrelsesmedlemmer evt. ske via en ekstraordinær generalforsamling.

 

§14. OPLØSNING: 

Til beslutning om opløsning af foreningen eller dennes eventuelle sammenlægning med anden juridisk enhed, kræves en generalforsamlingsvedtagelse hvor mindst halvdelen af medlemmerne er mødt på generalforsamlingen og at 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtagelsen.

Hvis ikke halvdelen af mulige stemmer er mødt, men 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med sædvanligt varsel og med dette punkt på dagsordenen, og denne generalforsamling er da beslutningsdygtig, uanset de mødte stemmers antal, og sagen afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Den generalforsamling, der vedtager foreningens opløsning, vælger 2 likvidatorer, der er berettiget til at tegne foreningen og realisere foreningens aktiver på bedst mulig måde og afvikle dets forpligtelser.

Fremkommer der ved likvidationen et overskud efter afvikling af foreningens forpligtelser samt likvidationsomkostninger, uddeles dette til alment velgørende formål indenfor Billund Kommune.

En eventuel gæld, under iagttagelse af bestemmelserne i § 6, deles blandt de, der var medlemmer at foreningen, da indkaldelsen til generalforsamlingen i den anledning blev bekendtgjort.

Foreningen er opløst, når generalforsamlingen har godkendt regnskabet over likvidationen.

. . . . . . . .

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. juni 2021.

I bestyrelsen:
Dennis Lauridsen, Torben Mørk, Erik Skoubo Poulsen, Jesper Mandrup, Erling Kühl, Morten Kühl & Michael Møller Pedersen.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.